EU ratt directive EULAW FORSAKRINGSJURISTERNA

All offentlig makt utgår från folket - demokrati- och folksuveränitetsprincipen.

All offentlig makt utgår från Sveriges folk som genom sin förlängda arm som ska vara de förtroendevalda i regering och riksdag. Där beslut och lagar fattas. I Sverige har makten traditionellt sett legat hos riksdagen, den lagstiftande makten medan regeringen, den verkställande makten, beslutar om förordningar med mera samt domstolarna, den dömande makten. Domstolarna kan pröva både lagstridiga beslut och lagar genom förhands-granksning av lagar genom Lagrådet, eller efterhands-granskning av redan fattade lagar genom det numera slopade uppenbarhets-rekvisitet i regeringsformen. På tiden politikermakten var som störst var lagar tvungna att vara uppenbart grundlagsstridiga för att kunna prövas av domstol. Nu har det som sagt gjort mycket enklare att pröva  en lag som anses kunna strida mot grundlagen.

Maktdelningen i USA - Checks and balances

I USA finns en tydlig maktdelning som utkristalliserades efter den amerikanska revolutionen a lá Montesquieus klassiska maktdelningslära i tre delar mellan  kongressen, presidenten och USA:s högsta domstol. Montesquieus maktdelninglära var egentligen en förfinad version av den maktdelningsteori som John Locke hade börjat filosofera kring 200 år tidigare. Även om Locke riktade in sig mot lagstiftningsmakten så var principerna desamma.  Montesquieus liksom Locke menade att om all makt samlas i en hand som tenderar den, och kommer har historiskt även visat att så är fallet, att missbrukas. Godtyckligt och nyckfullt maktutövande hör inte hemma i en modern demokrati. Tillbaka till USA:s maktdelning så håller de tre makterna koll på varandras förehavanden genom checks and balances och på så sätt uppnås ett mått av rättssäkerhet. I vissa fall finns även veto från exempelvis presidenten som kan sätta stop på de andra makternas beslutsfattande och vice versa.

Montesquieu vs Rousseau - Maktdelningsprincipen vs folksuveräniteten

Den franska revolutionens bakvatten gav styrning åt den svenska demokratin under 1900-talet, som i Rousseaus anda, till skillnad från USA, fick en start tilltro till den av folket valda makten. Någon begränsning av denna makt tycktes inte behövas. Då ska man ha i åtanke att Rousseaus hemvist Schweiz måhända var mer homogent än dagens samhälle är att att den allmänna viljan, la volonte general, kan ha fungerat på den tiden. Den allmänna viljan torde idag vara mångt mer nyanserad än på Rousseaus tid med flera olika grupper av människor och minoriteter. Vad gäller den enskildes rättigheter, som först aktualiserades av Voltaire, lämnar dock inte Rousseaus något skydd att tala om utan kollektivet är det som enligt honom ska styra. 

montesquieu1_grundlag_maktdelning_law_kopia.jpg

Grundlagen förändras i Sverige och politikerna mister makt

Först år 2010 i Sverige fick vi en maktdelning att tala om. Tidigare hade makten varit koncentrerad till regering och riksdag och politikerna fattade alla beslut utan någon direkt motståndare. En reformerad grundlag, som förarbetena till förändringarna hette, kanske är något att ta i även om flera delar av lagen ändrats och moderniserats. Språket har i tillägg gjorts könsneutralt.

Konstitutionen stärker domstolarna och juristernas ställning 

Lagrådets ställning stärktes genom att laggranskningen gjordes obligatorisk i frågan om potentiellt grundlagsstridiga lagar. Rättsskipningen skildes från förvaltningen som var för sig fick ett eget kapitel i regeringsformen. En ur rättssäkerhetssynpunkt väl avvägd bestämmelse som kanske med facit i hand kunde kommit tidigare. 

EU-inträdet och vertikal maktdelning - Mänsliga rättigheter

Idag bygger ca 85% eller mer av vår lagstiftning på EU-direktiv. Dessutom görs många beslut i EU ganska långt ifrån där besluten ska gälla. Även här finns principer som styr där bland annat beslut ska centraliseras men ändå hållas så nära beslutsobjektet som möjligt. 

Europakonventionen och EU-rätten 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter inlemmades några år tidigare i svenska lag. Det gäller likaså i likhet med svensk rätt EU-rätten har sedan några år öppnat upp möjligheterna för enskilda att klandra stat för brott mot EU-reglerna där bland annat det kända systembolagsfallet kan nämnas där en näringsidkare i Södra Sverige började sälja alkoholhaltiga drycker i sin livsmedelaffär för att på så sätt häva eller i varje fall sätta sig emot statens alkoholmonopol. Även denna inskränkning av svensk rätt ska nämnas i förbigående.

Den svenska rätten - lag och rätt, konstitutionen och grundlagen i förändring  

Den nya grundlagen, om man får kalla den så, går ifrån Rousseaus allmänvilja och oinskränkt folkstyre mot maktdelning i den form som Montesquieu förespråkade. Den svenska rätten genomgick en renässans med vedertagna principer som nu blev obsoleta. Dessutom fick politikerna se sig förbisprungna av domstolarna. Belysande exempel på detta är när Barsebäckbeslutet lades på is samt Norra länken i Stockholm. Beslut som hade fattas av politiker men som fick se sig överkörda av domstolarnas nya hållning. Åter ska EU nämnas som en orsak och de s.k. förhandsprövningarna som svenska och andra domstolar låter göra i det fall en lag anses tveksam ur ett grundlagsperspektiv. 

Lagrådet - Föreslagna lagars förenlighet med grundlagen 

Lagrådets granskning av föreslagna lagar fick, som ovan nämnts, en obligatorisk form i regeringsformens kap. 8, där samtliga lagar som kunde anses strida mot grundlagen ”ska” prövas från det tidigare ”bör” prövas. 

Domstolarna och förvaltningen 

Domstolarna och förvaltningen - rättskipning och regeringens beslutsfattande och administration - hade tidigare behandlats i samma avdelning i regeringsformen. Nu fick, med all rätta, domstolarna ett eget kapitel, kap. 11 RF, i regeringsformen. Även förvaltningen fick ett eget kapitel, kap. 12 RF. Domstolarna och förvaltningsmyndigheterna fick även fortfarande behålla sin normprövningskompetens (kap. 11:14 RF och Kap. 12:10 RF).

Lagprövningen - Den kanske viktigaste ändringen 

Att en förskjutning av makten skett i samband med ändringarna är tydligt. Lagprövningen liksom förvaltningsmyndighetenas normprövningsrätt mot icke-konstitutionella lagar och förordningar poängterades genom distinktionen och samtidigt gjordes det enklare att pröva just dessa lagar och förordningen genom att det s.k. uppenbarhetsrekvisitet togs bort ur både norm- och lagprövningsinstitutet. Lagprövningen härstammer från USA och det kända rättsfallet Madisos vs Marbury från år 1803. Där konstututuonen sattes på prov på allvar.  Det var första gången en lag ansågs grundlagsstridig. Madison vann fallet när högsta domstolen angåg begärningarna av Marbury grundlagstridiga.

 

Gäller fortfarande den traditionella dekomrkatiprincipen att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”?

All offentlig makt utgår från folket? Rekvisitet i regeringsformens portalparagraf - 1 kap. 1 § RF - har idag fått flera begränsningar vilket gör att man kan ifrågasätta om en ändring inte bör komma till stånd med den nya grundlagsändringarna i åtanke. Genom att både laggranskning och lagprövning kan ändra beslut och lagar som redan fattats av det folkvalda parlamentet, exempelvis för att skydda en minoritet mot en majoritet, vilket gör att folkviljan inte är oinskränkt längre och att majoritetens beslut kan ändras i på flera sätt. Politikernas beslut som tidigare var orubbliga har blivit belamrade med juridiska korrektiv mot grundlagsstridighet och framför allt godtyckligt och nyckfullt maktutövande. 

En omdefinition av grundlagen, regeringsformen, skulle rättare låta: "All offentlig makt i Sverige utgår från riksdag, regering och domstolar." Demokratiprincipen har fått en ny dimension för att skydda makten från missbruk. All offentlig makt utgår i och för sig från folket, men domstolarna har den yttersta makten i sin hand.

 

Av Jurist, J.A. 

 

 

 

 

Betala självrisken med Swich?  Är det effektivt eller skadar det? 

Swich och liknande betalningslösningar på mobilen förtjänar egentligen ett svar som inte kan lämnas inom ramen för denna minst sagt blygsamma framställning. Rubriken är något självsett idag den 30 oktober 2015 på Östermalm i Stockholm. Ett försäkringsfall som löstes med Swich på plats utan inblandning av försäkringsbolag och ingen formell byråkrati bara Swich och ersättning för skadan på plats.

Dagen innan de nya sedlarna släpps den 30 oktober 2015 flödar den flytande valutan 

En Poschseförare med stora glansiga fälgar körde idag vid lunchtid, oavsiktligt i och för sig, i mindre hastighet på en mindre bil av Japanskt slag som fick svart gummi från Porschens stora däck på sidan av den mindre bilens framstpoiler. Den mindre bilen fick inte större skador och förarna stod en mindre tid och förhandlade om hur saken skulle lösas och vem som var vållande. Det blev Poschsens stora däck som blev det slutgiltiga beviset för att Porscheförare hade varit den vållande.  

Trafikskada - Försäkringsfall på Östarmalm löstes med Swish

Porschens förare och den mindre bilens förare löste frågan på några minuter och Porschens förare tog fram sin telefon och överförde några tusen kronor till den mindre bilens förare vid sidan av den trafikerade Östermalmsgatan. Ingen verkade särkilt missjöd, Porschens förare fick ju inte skador på bilen och försäkringspreminen som redan är ganska hög på Östermalm behövde inte höjas ännu mer. Inte heller verkade den mindre bilens förare särskilt och med stor sannolikhet kommer han klara sig ur olyckan med både ersättningen och lite rubbing så en närpå ny bil. 

Luftöverföringar med Swich förändrar pengahandel och -vandel

Swich kanske löste problemet för parterna på Östermalm både snabbt och effektivt. I morgon den 1 oktober 2015 får svenska folket nya sedlar. Vi kan ju gissa att man inte kommer trycka onödigt många sedlar. En handelsvara som rent generellt börjar försvinna. Ur flera perspektiv är det bra att sedelhanteringen försvinner, bland annat rånrisken och den stora resurs som krävs för att administrera den stora summor som är i omlopp. 

Mobilen börjar bli framtiden plånbok

Swich och andra betallösningar, inte minst alla sociala medier och hemsidor där man direkt från mobilen betalar, kommer i framtiden bli allt vanliga. Jag skulle sticka ut hakan och säga att det inom en inte allt för avlägsen framtid så kommer alla transaktioner vi gör skötas genom vår mobil. Är batterierna slut. Då är alltså pengarna slut också. Tillfälligt i alla fall. Mobilen har blivit framtidens plånbok och det trycks nu ut nya sedlar med kända ansikten såsom Greta Garbo, Ingman Bergman och Astrid Lindgren m.fl, och man kan anta att det inte kommer bli lika många Greta Gargos denna gång. 

 

Skadaitrafik forsakring jurist kopia

Klicka här för kontakt med en jurist 

Trafikskadelagen relgerar ska uppkommen i trafik

Trafikskadelagen (1975:1410), förkortad, TsL, reglerar skada uppkommen i trafik med motorfordon samt trafikförsäkringen för motordrivna fordon. I lagen regleras vilka fordon som omfattas av trafikskadelagen samt vilja som är berättigade til ersättning från den. Hur ersättningen vid trafikskador regleras följer i skadeståndslagens 5 och 6 kapitel enligt skadeståndsrättsliga principer som gäller vid beräkningen av skadeersättningen. 

Trafikskadenämnden - Rätten att få sin sak prövad

Alla motorfordon måste enligt lag inneha en trafikförsäkring. Den som skadats i trafiken av ett motorfordon har rätt att få sin sak prövad av Trafikskadenämnden. Nämnden har till uppgift att opartiskt och oberoende bedöma en skälig ersättning för personskador i trafik med motordrivet fordon. Den som skadats av ett motordrivet fordon har alltså rätt att ur det andra fordonets trafikförsäkring få ersättning för sina skador. I det fall fordonet skulle vara oförsäkrat ska den som skadats kunna vända sig till Trafikförsäkringsföreningen för att få ersättning för dina skador. Detta gäller även vid de fall ett utländskt fordon skadat en medtrafikant eller i det fall en smitningsolycka varit för handen. 

 

Försäkringstekniken är avgörande för beräkningen av försäkringspreminen

Som försäkringstagare är det oftast svårt att räkna ut vad som är en rimlig premine för det försäkrade objektet. Försäkringsboalgen å sin sida använder försäkringstekniken för att beräkna sannolikhet för skada och därmed riskens storlek. Bolagen har de verktyg och den specialkunskap som krävs för detta och är också den starkare parten i avtalsförhållandet med försäkringstagaren. I mindre utsträckning mot större företag dock som anses kunna ta tillvara sina egna intressen. 

Försäkringstagaren ska i första hand betala preminen. I andra hand följer en rad bindande biförpliktelser

Föräkringstagarens viktigaste åtagande enligt försäkringsavtalet är att betala premien för sin försäkring. Försäkringsbolagens åtagande är inte förutbestämt utan det föreligger endast en presumtion om att det så kallade försäkringsfallet ska inträffa. Bolagets motprestation kanske inte alls aktualiseras och det är även grunden för försäkringsprodukten, att det inte med säkerhet kan sägas om risken realiseras eller i varje fall inte när risken realiseras och det så kallade försäkringsfallet uppfylls. En säkerhet kring denna fråga skulle innebära höga försäkringspremier och oattraktiva försäkringar. Försäkringsbolagets huvudförpliktelse är givetvis att betala ut ersättning när försäkringsfallet inträffat. De ska också lämna information om för försäkringen viktiga förutsättningar och undantag.

Försäkringstagarens skyldigheter enligt försäkringsavtalet - Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter

Försäkringstagaren tecknar försäkringen som i första hand ofta upplevs som uttömmande i meningen att den täcker allt mellan himmel och jord. Det är långt ifrån sanningen och ofta blir försäkringstagaren varse detta väl när olycka inträffat och försäkringen ska tas i anspråk. För att försäkringsbolagen ska kunna beräkna sannolikheten för skada så har försäkringstagarens försatts med en tämligen vittgående upplysningsplikt som i sig aktualiserar en lojalitetsplikt gentemot försäkringsgivaren, dvs. försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget behöver alltså dessa uppgifter för att på ett relevant sätt kunna beräkna försäkringens kostnad och sannolikheten för skada i det individuella fallet. Upplysningsplikten innebär att försäkringstagaren ska upplysa försäkringsbolagen om de förhållanden som försäkringen tar sikte på. En viktig säkerhetsföreskrift är att försäkringstagaren inte utan vidare för öka risken för skada eller framkalla försäkringsfallet. Antingen genom grov oaktsamhet/vårdslöshet eller för att berika sig på försäkringen. Försäkringstagaren måste också uppge riktiga uppgifter i samband med skaderegleringen. Försöker försäkringstagaren på ett eller annat sätt vilseleda försäkringsbolagets så att de lider skada kan försäkringsersättningen som helhet nekas av bolaget. I regel görs en bedömning om försäkringstagarens oaktsamhet och i vilken grad den påverkat skadan och ersättningen sätts ned proportionellt i förhållande till det vållande som försäkringstagarens själv bidragit med.

Försäkringsjuristerna Stockholm AB © Alla rättigheter reserverade.

Försäkringsjuristerna Stockholm kommenterar i Expressen och GT

Det uppmärksammade mordet på 26åriga Anna, som brändes ihjäl i en anlagd brand, väckte frågan om de anhörigas rätt till krissamtal och särskilt definitionen av nära anhörig. Anna, avled av sina skadorna hon ådrog sig när 25-årig man som misstänks för mord anternativ mordbrand, tände eld på bostaden Anna befann sig i. Även en 30årig kvinna är misstänkt för medhjälp till mordbrand.

Avligen syster anses inte som nära anhörig av försäkringsbolaget

Annas syster begärde krishjälp efter den fruktansvärda händelsen men fick avslag av försäkringsbolaget, som inte ansåg att hon uppfyllt försäkringsvillkoret då en syster inte hör till begreppet nära anhörig, såsom en make/maka och barn gör. Därför hade systern inte rätt till ersättning enligt försäkringsbolaget. Först när systern gjorde ett inlägg Facebook så ändrade sig försäkringsbolaget i frågan och betalade ut krisersättning. Bolaget menade att de utanför försäkringsvillkoret pga. ömmande omständigheter medgav den avlidnes syster krisersättning.

Försäkringsjuristerna Stockholm kommenterar artikel i Anna-fallet 

Jesper på Försäkringsjuristerna Stockholm kontaktades 20 minuter innan deadline för artikeln av ansvarig utgivare på GT och kommenterar försäkringsbolagets agerande och den allmänna definitionen av begreppet anhörig respektive nära anhörig. En definition som rent allmänt utesluter syskon och föräldrar. Möjligen torde försäkringsbolagen se om detta och andra frågor som ur försäkringstagarsynpunkt kan ifrågasättas. Läs om artikeln på adressen nedan: Läs Expressen och GT:s artikel här

 

More Articles...