Försäkringsbolaget har både ekonomiskt och sakmässigt överläge

Att du som försäkringstagare redan när försäkringsavtalet ingås är i ett icke-gynnsamt avtalsförhållande är ett faktum. Som konsument har du inte alltid möjlighat att beräkna värdet av din försäkring och därmed premienivån, försäkringsvillkoren kan för många uppfattas som rena grekiskan som dessutom är motstridig eller tvetydlig. De olika begreppen i villkorstexten har ofta långtgående juridisk mening och kan bara förstås av en sakkunnig. Och inte sällan är det delade meningar om hur ett begreppen ska tolkas. Begränsningarna i försäkringsavtalet, eller de så kallade undantagsvillkoren, är många och ofta är det först när försäkringsfalll aktualiseras som man läser på om försäkringsskyddets begränsningar. Försäkringens övergripande moment finns i försäkringsbrevet men på detaljnivå krävs bland annat försäkringsavtalet och olika tolkningsprinciper beroende på var man hamnat. Allmänna avtalsprinciper gäller vid sidan av försäkringsavtalslagens mer specifika regler. För mer detaljerad information måste man dock läsa lagstiftarens tankegångar vid lagförfattandet. Material som återfinns som olika betänkanden, offentliga utredningar och propositioner. Även domstolarna tolkar som bekant lagen även om praxis är något sparsam. Försäkringsbolagen har ett överläga både ekonomiskt och sakmässigt och har duktiga jurister, utredare och handläggare. De har givetvis för arbetsgivares intressen för sina ögon.

 

Försäkringstagarens underläge ligger främst i att:

1. försäkringstagaren är i ett ekonomiskt underläge (särskilt när skada har uppstått)

2. försäkringstagaren är inte sakkunnig och kan ofta inte de korrekta villkoren (eller omfattningen av dem i varje fall)

3. försäkringsavtalet är upprättat av försäkringsbolaget på deras villkor (och försäkringsvillkoren är ofta snåriga och svårtolkade)

4. försäkringstagaren för själv inte vara med och påverka avtalsinnehållet på något väsentligt sätt.

Försäkringsbolagen är som sagt i överläge mot sina kunder som är konsumenter och företag. Försäkringsbolagen är vinstdrivande enligt affärsmässiga principer och ska tjäna pengar. Endast ett försäkringsbolag i historien har gått i konkurs vilket visar på verksamhetens lukrativa karaktär.

 

Försäkringstagaren eller den försäkrade

Den som skyddas av försäkringen är försäkringstagaren eller någon som på grund av sammanboende eller ett förmånstagarförordnande står som försäkringstagare i försäkringsbrevet. I regel är det försäkringstagaren själv som försäkringen avser. Försäkringstagaren är antingen en privatperson eller ett företag och delvis gäller olika regler för dessa grundade i parternas möjligheter att tillvarata sina intressen och föra en tillräcklig bevisning för att uppfylla beviskravet.

Bevisbörda, beviskrav och överviktsprincipen

Försäkringstagaren har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger. Han har alltså bevisbördan för sitt påstående om försäkringsfall. Beviskravet är likaså högre satt om försäkringstagaren är en näringsidkare än om försäkringstagaren är en privatperson/konsument. I vissa undantagsfall kan domstolen välja sannolikhetsövervikt som betyder att minsta övervikt i sannolighet fäller domstolens avgörande. Är det istället försäkringsbolaget som påstår att du aktualiserat ett undantag i försäkringsvillkoren så ligger bevisbördan på dem för detta påstående.

Försäkringstagarens beviskrav för försäkringsfallet

Försäkringstagaren har, som sagts, bevisbördan för sitt påstående om att försäkringsfall har inträffat. Huvudprincipen är att försäkringstagaren ska göra det mer antagligt att försäkringsfall har inträffat än att så inte skulke vara fallet. Beviskravet mer antagligt är det lägre beviskravet. Detta mer underlättad bevisbörda gäller i första hand kosumenter. En näringsidkare ska göra det klart mer sannolikt att försäkringsfall föreligger. Båda dessa bevislättnadsregler kan sättas i förhållande till utgångspunken som är att man ska styrka sitt påstående för att uppfylla sin bevisbörda. Men inom försäkringsrätten har det allstå uppstått underlättande bevisregler i praxis vid styrkande av försäkringsfallet.

En helhetsbedömning av samtliga omständigheter

Vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter ska det göras mer antagligt av försäkringatagaren att försäkringsfall föreligger än att så skulke vara motsatsen. Beviskravet har balanserats upp genom det faktum att det är svårt - NJA 1984 s. 501 I-II, RH 2010:86 - att föra full bevisning om att en bil tagits och brukats olovligen.