Hur många tar sin drulleförsäkring i anspråk?

Behöver man en drulleförsäkring som komplement hemförsäkringen? Att svar på denna fråga är lite delikat och det nedanstående ska inte förstås som någon rådgivning utan hamnar snarare i det rättsvetenskapliga området möjligen med punkter besläktade till andra faktorer. Om man ser till det hela negativt och kontrollerar hur många av försäkringsbolagens sakkunniga, däribland juristerna, som torde vara de som är mest bevandrade i riskerna och vid sidan av den vanliga hemförsäkringen har tecknat ett drulletillägg så blir räkningen låg. Det är alltså inte många som teckar denna tilläggsförsäkring. Därmed inte sagt att inte alla behöver den. Man beräknar att ca 5 % av det svenska försäkringskollektivet de facto någon gång kommer att ta sin tilläggsförsäkrings i anspråk. Just denna skara kan till och med komma att behöva använda drulleförsäkringen flera gånger. Skaran tillhör den 5%-iga skara av olycksfåglar som tillsammans med ytterligare en försäkringstagarkategori står för de flesta olyckor / skador och i princip belastar försäkringskollektivskassan.

Ska man teckna ett drulletillägg till sin hemförsäkring?

Om man själv vet med sig att man kanske tillhör denna lite mer olycksdrabbade försäkringstagarskara eller i varje fall kan röra sig i periferin så kan det vara bra att ha en tilläggsförsäkring som täcker även händelser som inte är så vanliga och egentligen endast just berör bara ett antal få. Då kan man för säkerhets skull teckna en drulleförsäkring. Men för de allra flesta räcker en vanlig hemförsäkring som i sig täcker de allra flesta skadehändelser som drabbar kollektivet såsom bränder, vattenskador (av viss karaktär), egendomskador som stöld och inbrott m.m. De mer vanligt förekommande skadorna. Förutsättningen för  tillägget är att händelsen som leder fram till skadan ska vara plötslig och oförutsägbar - och därmed inte förutsebar - vilket inskränker skyddet en hel del. Skador som man kunnat förutse och/eller som under lång tid skadat egendomen såsom mindre läckage täcks därmed inte heller genom drulleförsäkringen. Är det stor risk för en skadas realiserande kan man redan av den fingervisningen dra slutsatsen att händelsen inte täcks av försäkringen och om det gör det så är självrisken förmodligen anpassad därefter. Drulleförsäkring är till för den som vet med dig att du är lite klantigare än gemena man/kvinna. I andra fall torde hemförsäkringen räcka fullgott.

 

jurist, försäkringsjurist, juridik blogg

Läs dina villkor eller kontakta en sakkunnig

I väldigt många fall är det ju givetvis inte på detta vis jag nedan ska beröra men man ska som försäkringstagare vara medveten om sina rättigheter enligt försäkringsavtalet och inte blint ta försäkringshandläggaren eller skaderegleraren på orden. Det är inte många försäkringstagare som fullständigt läst igenom försäkringsvillkor. I många fall har man ögnat igenom försäkringsbrevet och förköpsinformationen utan att egentligen tagit sig tid att förstå hur villkoren ska tolkas i en reell situation. Kanske har någon haft tid att sitta och läsa försäkringsbolagets villkorssammanfattning som i sig kan verka som en mindre pocketversion. Men själva försäkringsavtalet som reglerar samtliga förehavanden mellan parterna är det sällan någon som läser. Det räcker ofta med en enkelt hänvisning till huvudavtalet så binds du som bekant även av dessa bestämmelser. De viktigaste undantagen ska stå med i ditt försäkringsbrev där även omfattningen av din försäkring anges och vilka beloppstak som kan tänkas ytterligare begränsa ditt försäkringsskydd. Jag kan nog med stor säkerhet säga att inte ens advokater och jurister orkar läsa hela avtalet. Det är inte heller utan vidare att upp och ner förstå alla punkter i försäkringsavtalet. För en konsument eller företagare. Eller för den delen en erfaren advokat. Tänker man på detta så kan man som konsument och annan som inte har specialkunskap inom försäkring få ett uppfattning om vilket sakmässigt överläge försäkringsbolagen faktiskt sitter på.

Det viktigaste är dina skyldigheter enligt avtalet

Det är givetvis inte möjligt att helt och hållet veta vilket innehåll försäkringsavtalet har om man som sagt inte på ett eller annat sätt är insatt i ämnet. Man vet ofta att man har skyldigheter och de flesta håller jämn klass med vanligt sunt bonnförnuft. Det viktigaste är givetvis att betala för det negativa skydd försäkringsbolaget ger, denna motprestation mot risken som lämnas över till försäkringsbolaget kallas försäkringspremie och är försäkringstagarens allra viktigaste åtagande enligt avtalet med försäkringsbolaget. I tillägg finns en uppsjö bestämmelser som försäkringstagaren måste hålla sig efter för att inte riskera att försäkringsskyddet helt - eller delvis - sätts ur spel. Så länge man är aktsam om sin egendom och inte ökar riskeren för skada så brukar man vara på den säkra sidan. Men försäkringsskyddet måste smalnas av för att premien inte ska bli för dyr. I försäkringsavtalet illustreras dessa i form av begränsningar av försäkringsskyddet eller så kallade undantagsvillkor. Ofta händelser som är så vanliga och därmed riskfyllda ur försäkringssynpunkt att bolaget inte valt att försäkra dessa. Exempelvis så är skador och stölder orsakade av någon i det egna hushållet undantagna försäkringen efttersom risken för dessas realiserande är allt för hög. 

Kan försäkringsbolagen i tysthet undgå ansvar?

Varför är det då så viktigt att ha någon slags koll på försäkringsvillkoren eller i andra hand använda sig av en sakkunnig när man hamnat i diskussion med försäkringsbolaget. För det är på diskussionsnivå man börjar. Är man redan i diskussion med försäkringsbolaget så har man hamnat med de 20% som av en eller annan anledning fått försäkringsbolaget att öppna en dialog. I andra fall hade man i de allra flesta fall fått sin försäkringsersättning. Utan någon diskussion. En inte oväsentlig anledning är att försäkringsbolagets skadereglerare och handläggare är väl medvetna om försäkringstagarnas okunskap om, de inte sällan snåriga, försäkringsvillkoren och väljer ibland att inte ge vägledning trots att försäkringstagaren har råkat ut för en ersättningsbar skada.

Bevisbördan ligger hos dig som försäkringstagaren att påvisa att försäkringen täcker skadan

Eftersom bevisbördan för försäkringsfall ligger hos försäkringstagaren är det han eller hon som ska bevisa att försäkringsfall föreligger. Ofta är det inga konstigheter, men en av försäkringstagaren hänvisning till fel klausul / villkor i försäkringsavtalet kan räcka för att han ska bli nekad ersättning trots att försäkringsfalllet i övrigt är ett faktum. Handläggaren kan helt sonika och korrekt säga att den händelse du angett inte passar i det försäkringsmoment som du kräver ersättning från. I de allra flesta fall hänvisar en bra försäkringshandläggare / -jurist på försäkringsbolaget försäkringstagaren rätt i just denna fråga, men så är det långt ifrån alltid. Försäkringsbolaget behåller sina pengar och försäkringshandläggaren /-skaderegleraren får en förmodad kick-back. Kontentan av det hela är att man inte ska ta någon på orden som har andra intressen är dig själv när pengar står på spel. Har man inte läst försäkringsvillkoren fram till skadehändelsen kan det vara en bra ide att göra så nu för att utröna om det ens är en ersättningsberättigad skada man råkat ut för och - om så - hur man ska man formulera sig till försäkringsbolaget för att få sin rätt igenom och hamna korrekt i försäkringsvillkoren med sin skadehändelse.

Om du inte vet vad du ska göra, kontakta en av våra jurister för vägledning.

 

Forsakring1_jurist, försäkringsjurist, försäkringsjuristerna stockholm.jpg

 

Energieffektiva upphandlingar saknar pga. förlegade avtal

Det upphandlas belysning för hundratals miljoner varje år. Man upphandlar i vanlig ordning efter det lägsta anbudet och det billigaste lysröret, för att ta ett vanligt inslag i den offentliga sektorn som exempel, kostar kanske femtiolappen och har en livslängd som beror på olika omsändigheter. De flesta som har lysrör vet ju att dessa med jämna mellanrum måste bytas ut. Inte sällan går de heller sönder. Ett lysrör med ett som kostar 50 kronor i inköp kommer i slutänden att kosta fem gånger sitt inköpspris på grund av att de inte håller någon vidare kvalitet. Men i själva verket är ligge felet delsvis i varje fall i de avtal som finns på belysningsmarknaden som SKL formulerar sina förfrågningsunderlag efter. Dagens teknologiska utveckling motiverar att man mer frekvent uppdaterar ramavtal och särskilt i områden och branscher där tekniken går fort framåt.

Offentliga upphandlingar med LED-lysrör har en lägre totalcykelkostnad i längen och innehåller inte kvicksilver

Framtiden offentliga upphandlingar, de lyser inte med energieffektiva krav i dag, kommer ha stora krav på leverantörer att ha miljökrav och vi använder exemplet LED-lysrör eftersom det är ett talande exempelv för varför LED inte kan förbises. Landstingen idag kan sänka sina belysningskostnader med upp till 1,3 miljarder kronor varje år. Dessutom får de bort kvicksilver som finns i de lysrör som vi alla dagligen ser när vi är i maktens korridorer. En tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö och det är nyligen visat av forskare att människans hjärna får stora negativa effekter av kvicksilver. Inte minst lågenergilampan som, när den går sönder, har kvar att evakuera alla - särskilt kvinnor och barn - ur rummet och vädra ut en tid. LED innehåller inte kvicksilver. Ett LED-lysrör på 15W kan ersätta ett vanligt lysrör på 100W så energibesparingen är en motivationsfaktor i sig vid sidan av de miljömässiga fördelarna alla vinnner med att LED vinner mark.

Upphandlar du på tekniska skäl kan du upphandla utan föregående annonsering

När du upphandlar på tekniska skäl kan du i vissa fall slippa annonsera upphandlingen och mer eller mindre välja den leverantör som har den produkt du vill ha. Alla områden är givetvis heller inte konkurrensutsatta och bör heller inte upphandlas men när det kommer till så stora besparingar som man kan göra med en ny produkt inom LED, såsom exdmpelvis LED-Gallerian.se har, som håller i upp till 80-100 000 timmar, utan kvicksilver med lång garanti, med rörelsesensorer som optimerar LED-lysrörets livslängd ytterligare samt är elsäkert, då är motiven för detta starka. När man sedan jämför med ett gammalt lysrör med hög energiförbrukning och en stor belastning på miljön som i slutänden blir dyrare än LED-lysröret i materialkostnad, men också installationskostnader eftersom de ofta behöver bytas av olika anlednignar.

Om vi mötte EU-direktivets krav byte av LED-belysning i hela EU - skulle vi kunna avveckla 65 kolkraftverk

EU-direktiv har mål att EU helt och hållet i framtiden ska belysas med miljövänlig LED-belysning. Idag ligger vi långt efter målet och om vi inte gör något idag så kommer vi inte nå de uppsatta energimålen på länge. Hade hela EU bytt till LED idag hade vi kunnat avveckla 65 kolkraftverk så stor besparing har LED på den allmänna belysningsinfrastrukturen. Ett belysande exempel är ea gatulampa som drar ungefär 1000 watt, en likvärdig LED-gatulampa drar 84 watt. Energimyndigheten har ett beräkningssystem du kan använda för att se hur mycket du besparar på LED. Dessutom är lagstiftningen kring annan belysning på väg att helt fasas ut till fördel för LED-belysningen.

Försäkringsbolagen blir allt mer restriktiva i sin ersättningsutdelning

Försäkringsbolagen vägrade år 2013 att betala ut närmare en halv miljard kronor i försäkringsersättningar. I 6600 fall håll försäkringsbolagen inne med försäkringsersättningen av anledningar som bland annat misstänkt försäkringsbedrägeri. Mörkertalet sägs kring försäkringsfusk sägs vara väsentligt högre än så och man diskuterar i siffrorna 2,5 till 5 miljarder kronor. 

Fordonsförsäkringen - stulna bilar och andra fordon 

Flest begränsningar av ersättningsfall var inom fordonsförsäkringen där försäkringsbolagen nekade försäkringsanspråk på totalt 185 miljoner kronor på grund av i första hand misstankar om att försäkringstagaren framkallat försäkringsfallet för att berika sig själv. Andra försäkringsfall avsåg stulna bilar där man misstänker att försäkringstagaren förts sin bil utomlands och sålt den varpå han anmält den stulen och försöker bedra försäkringsbolaget på ersättning. 

Hemförsäkring och reseförsäkring är extra dyra riskmoment för bolagen 

Bedrägerier inom hemförsäkringen och reseförsäkringen toppar statistiken efter fordonsförsäkringen. Försäkringsbedrägerierna är ofta förslagna men varierar kraftigt i karaktär i denna mening. En vanlig metod är att få sin mobiltelefon ”stulen” eller förstör den för att kunna köpa en ny. En del använder reseförsäkringen för att åka utomlands och göra en kosmetisk operation och använda kvittot som ett underlag för en sjukhusbehandling som, till skillnad från en skönhetsoperation, täcks av försäkringsskyddet i resemomentet. 

Hemförsäkringen | Berikandeförbudet är generellt inom försäkringsavtalet

Det vanligast är att man saltar räkningen till försäkringsbolaget och lägger till egendom som man inte blivit av med. Många motiverar detta för att täcka exempelvis självrisk eller ett annat försäkringsfall man kanske inte anmälde. Men plussar då på, vid inbrott och stöld, vad som försvunnit och även detta görs med varierande förslagenhet. En konsekvens av detta är att man kan bli av med allt varav det passande ordspråket - den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.

Ökar eller minskar bedrägerierna | Vilka konsekvenser får försäkringsfusket 

Man ska hålla i åtanke att antalet polisanmälda försäkringsbedrägerier år 2013 är dubbelt så få som på 90-talet, men man måste lägga in i ekvationen att benägenheten från polisen att utreda försäkringsbedrägerier i dag är sval. Under år 2013 anmäldes enligt 326 försäkringsbedrägerier till polisen. 

En konsekvens av att media tar upp frågan är att många uppfattar fusket mer utbrett än vad det faktiskt är och det ökar benägenheten för andra försäkringstagaren, som inte vill förlora på att andra fuskar, att själva fuska med försäkringen. Och det skapar en dyrare försäkringsprodukt för alla och innehåller ett moment av fångarnas dilemma där alla förlorar på motpartens förmodade och - som i dessa fall - felaktiga uppfattning om andras agerande i försäkringsfrågor. 

Du har som försäkringstagare många skyldigheter

Som försäkringstagare har du inte endast att erlägga försäkringspremien vid varje avtalad tid. Du måste också som bekant beakta en rad bi-förpliktelser enligt försäkringsavtalet. Bland annat ska du beakta en rad aktamhetsvillkor och försiktighetsregler. Syftet med dessa bestämmelser är i första hand att försäkringstagaren ska vara försiktig om sin egendom Med äventyr för att hans försäkringsersättning sätts ned med en viss procentsats eller jämkas till noll. ¨

Vid skada ska försäkringstagaren anmäla försäkringsfallet direkt och upplysa bolaget om rätt omständigheter kring skadan 

När du som försäkringstagare råkat ut för skada ska du genast anmäla detta till försäkringsbolaget. Du ska också svara på försäkringsbolagets frågor och även om frågans omfattning rymmer flera alternativa svar ska du också uttömmande svara på dessa. Undanhåller du något kommer detta läggas till till last och möjligen påverka din rätt till ersättning, från försäkringen, i sin helhet. Lägger du till värden till ditt verkliga förlorade gods till exempel kan du bli helt utan försäkringsersättning. Även om du bara delvis har inkommit med felaktiga uppgifter. 

Försäkringsbolagen har fantasifulla och vittgående utredningsmetoder

Bortser man från sociala medier och andra mer eller mindre offentliga uppgiftskällor så har försäkringsbolagen tämligen långtgående utredningsmöjligheter till sitt förfogande. Bolagen använder sig bland annat av Polismyndigheter, Statens Kriminaltekniska Labratorium (SKL) och trafikregister av olika slag samt pantbanksdokumentaion för att utreda försäkringsfall. Vad gäller mer sekretessbelagda uppgifter om dig som person exempelvis sjukjournaler osv. får de till sin användningen genom att du själv, som försäkringstagare, efterger sekretessen kring dessa uppgifter. Skulle du motsätta dig det, vilket du givetvis kan göra, anses det som du inte vill medverka i utredningen av ditt försäkringsfall vilket i slutänden kommer läggas dig till last. 


Var korrekt och tänk på försäkringskollektivet där du själv ingår

Man har en skyldighet att vara rädd om sin egendom, att inte framkalla försäkringsfallet och inte undanhålla uppgifter som har betydelse för försäkringens tecknande eller för rätten till ersättning. Man ska dessutom veta att försäkringsbolagens utredare är duktiga och ganska kvickt uppfattar tveksamheter kring ett försäkringsfall. En viktig princip är försäkringens stabilitet i flera aspekter, här i meningen att antalet olyckor - må så vara att de är fiktiva - höjer försäkringspremien för alla och det kan i slutänden göra försäkringsprodukter oattraktiva för var och en. Ett exempel är iPhone-telefonerna. Dels har de en hög skadenivå, dels har de en tendens att stjälas varje gång en ny iPhone når marknaden vilket givetvis får konsekvens för försäkringspremien och självrisken. 

More Articles...