Riskhantering - försäkring - har funnit i århundraden

Riskhantering har funnits i urminnes tider. Redan 2000 f.v.t. fanns det kamelkaravaner som hade en form av försäkring, den mest kända försäkringsformen som finns kvar än idag är det s.k. sjölånet. Redare tecknade försäkring för i princip de varor man fraktade - och även skeppet -  värde och klarade sig lasten fick man betala tillbaka sjölånet med väldigt hög ränta. Sjölånet kan ses som de första formen av premiebetalning. Förliste skeppet fick man behålla lånet som ersättning för skadan.

De svenska landskapslagarna och brandstoden

Olika räddningsaktioner har även varit föremål för gemensam handling från samhällets sida för att förhindra skador. På medeltiden kring 1200-talet turades man om att gå brandvakt och brann det någonstans slog man larm och alla kom och hjälpte till att släcka branden. Brandvaktenutvecklades så småningom till brandstoder där man satta av pengar som sedan gick till den eller de som fått sina hus förstörda av bränder. Brandstodsplikten utvecklades och lagfästes genom de s.k. landskapslagarna som till att börja med endast gällde landsbygden men kom senare mot 1700-talet att även inbegripa städerna. 1734 kodifierades brandstodsplikten i byggningabalken.

Sveriges första försäkringsbolag - Assecurance Compagniet i Stockholm

Sveriges första försäkringsbolag var det då kallade Assecurance Compagniet i Stockholm som bildades år 1739 och verksamheten fortsatta fram till år 1865. Industrialismen förde med sig en ny typ av riskhantering som inte varit sedd tidigare. Inte minst den transporttekniska utvecklingen krävde en mer rigorös riskhantering.

Harmonisering i de nordiska länderna

En harmonisering av försäkringsavtalslagarna skedde i likhet med den i övrigt harmoniserade civilrätten med bland annat konsument, köp och avtalslagarna i de nordiska länderna. Försäkringslagen följde alltså samma spår med vissa skillnader. Harmoniseringen har haft stora praktiska fördelar.

Nya och gamla försäkringsavtalslagen med konsumentförsäkringslagen

Den gamla försäkringsavtalslagen (GFAL) fanns jämsides med konsumentförsäkringslagen (KFL) och var i princip två tämligen omfattande lagar som tog sikte på en och samma avtalstyp. En överflödig lagreglering som i och med nya försäkringsavtalslagen kom att slås ihop till en gemensam försäkringsavtalslag, den nya försäkringsavtalslagen (2005:104) som gäller än idag och innehåller företagsförsäkringen å ena sidan och konsumentförsäkringen å den andra sidan.

Beakta lojalietsprincipen i affärsförhållanden

Lojalitetsprincipen kan ses som en hörnsten i de flesta förhållanden där ömsesidiga prestationer utväxlas. När man ingår ett avtal ska man i första hand givetvis tänka på sig själv. I andra hand ska man se efter sin affärspartners intressen. Lojalitetsplikten kodifieras sällan utan ingår underförstått i samarbete mellan parter med olika och samtidigt egna intressen som måste beaktas. Hur ska man då förhålla sig till sin motpart för att på samma gång kunna driva en affärsmässig verksamhet. Proportionalitetsprincipen - bör börjar bli allt mer viktigt inte minst som EU-princip - torde kunna användas som ett riktmärke. Man bör varken själv göra eftergifter på samma sätt som man inte genom underlåtenhet bör agera på ett sådant sätt att affärspartners råkar ut för oförutsebara och oönskade konsekvenser. Man bör inte heller utnyttja sina avtalsbefogenheter och i förlängningen urholka avtalsfriheten och aktualisera rättsmissbruksinstitutet i ett redan ojämt fördelat avtal exempelvis. Agera lojalt mot din samarbetspartner och följ avtalets villkor.

Lojalitetsprincipen i ett anställningsförhållande

Anställningsförhållandet är ett annat avtal som ingås mellan en arbetstagare och en arbetsgivare med syftet att arbetstagaren ska utföra ett arbete som arbetsgivaren ska avlöna. Här gäller en mer ensidig lojalietsplikt som stipulerar att arbetstagaren ska agera lojalt mot sin arbetsgivare och inte skada denne. Arbetstagarens lojalitetsplikt är så pass långtgåenden att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intressen före sina egna för att undvika konflikt. Illojalt agerande är ett brott mot anställningsavtalet och kan aktualisera såväl uppsägning som avsked enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

 

arbetsratt_uppsagning_avsked_juridik.jpg

Var går gränsen mellan uppsägning och avsked

Gränsen mellan uppsägning och avsked är inte klar och tydlig vilket är en konsekvens av en dynamisk och rörlig arbetsmarknad där varje situation är unik och måste ses i sitt speciella sammanhang. I ett fall kanske ett avsked inte var lagligt grundat, men om arbetsgivaren hade företagit en uppsägning istället så kan denna varit på sin plats. Gränsen för avsked, vilket i princip är när man får gå på dagen, är satt högre än vad den är vid uppsägning och kräver större misskötsamhet för att kunna användas. Arbetsgivaren får i den nämnda situationen ersätta arbetstagaren för den skada som kan sägas vara mellanskillnaden av en kränkning på grund av uppsägning och kränkningen ett avsked.

Många gånger är det bättre att avskeda än att säga upp

Skulle jag välja mellan att säga upp en anställd eller avskeda denna och arbetstagaren är i gränslandet av vad som är en uppsägning eller vad som är ett avsked. Då skulle jag förmodligen välja att avskeda arbetstagaren trots att skadeståndet är högre vid felaktiga avsked än vid osakliga uppsägningar. Anledningen till detta är ganska enkel och kommer an på det faktum att arbetsgivare som säger upp måste beakta uppsägningstid för den anställde. En uppsägningstid som kan dra sig över många månader och även år. Vid ett avsked går den avskedade på dagen och får därmed ingen uppsägningslön.

 

avsked_uppsagning_las_arbetsratt.jpg

Lagen om anställningsskydd ger den anställde ett starkt skydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) har traditionellt sett varit på arbetstagarens sida. Med arbetsgivarens principiella ledningsrätt mittemellan. Med ett starkt anställningsskydd på arbetsmarknaden kommer både fördelar och nackdelar. Med ett starkt anställningsskydd så sitter man säkert på sitt arbete och behöver inte oroa sig för att bli av med jobbet ens vid misskötsamhet. Misskötsamheten ska vara medveten och återkommande. Vidare så åsitter man med LAS i ryggen säkerhet även vid arbetsbristsituationer m.m. där arbetsgivaren bland annat måste beakta sist in, först ut-principen, dvs. turordningsreglerna i LAS. Som arbetsgivare har du dessutom mycket formalia som ska bli rätt vid ett företagande av den makt man besitter över arbetstagaren. Vid formfel så aktualiseras skadestånd liksom vid osakliga uppsägningar.

Finns nackdelar med ett hårt anställningsskydd

Det finns även nackdelar med ett starkt anställnignsskydd. Arbetsmarknaden blir tämligen stillastående eftersom arbetstagare sällan byter arbete och riskerar att hamna på fel arbete där man inte passar. Skulle man luckra upp anställningsskyddet skulle omsättningen på arbetsmarknaden bli bättre och mer specialiserad eftersom rätt man skulle hamna på rätt arbete förr eller senare. Ett exempel på där anställningsskyddet är svagt men fungerar är Storbritannien och USA där det är mycket enkelt att säga upp arbetstagare även efter längre anställning.

Den försäkrades skyldigheter varierar stort

Vare sig du är försäkringstagare i rollen som konsument med exempelvis en personförsäkring eller om du är en företagare med en allmän företagsförsäkring eller i övrigt så är premiebetalningen den viktigaste skyldigheten. Har premiebetalningen förfallit och ävenså försäkringsskyddet på grund därav när skada inträffar så ersätts heller inte skadan. Denna regel har endast i konsumentförsäkringspraxis förbisetts ett fåtal gånger i en förmodad tycka-synd-om-mentalitet i dömandet. Den slutsatsen kan dras då bevisbördan för försäkringsfallet bara genom den uteblivna premiebetalningen och försäkringens uppsägning inte kan uppfyllas. Vid sidan av premiebetalningen finns en rad bi-förpliktelser som om de inte beaktas kan innebära att försäkringstagaren blir helt utan ersättning. En viktig princip är att försäkringstagaren inte för öka risken för fara - fareökning - så att försäkringsbolagets beräkningskalkyl av skadans sannolikhet snedvrids.

Företagare vs konsument

Konsekvensen av att du som försäkringstagare bryter mot förpliktelserna i försäkringsavtalet skiljer sig väsentligt åt beroende på om du är konsument eller företagare. Företagsförsäkringen är dispositiv och försäkringsbolaget ser mycket hårdare på en näringsidkares åsidosättande av förpliktelserna enligt försäkringsavtalet. Som konsument kan man ofta komma undan med blotta förskräckelsen med ersättning från försäkringen trots att man förbisett en bi-förpliktelse. Som företagare kan man inte förvänta sig denna milda behandling och man anses kunna tillvarata sina intressen själv.

 

 

More Articles...