• head-1

  head-1

  Jurist, avtal, försäkringsjuristerna, juristbyrå Stockholm

 • head-2

  head-2

  Juristbyrå, avtal, jurist, Försäkringsjuristerna Stockholm

Juristbyrå i Stockholm - Vi löser Dina juridiska problem

juristbyråBoka ett besök för juridisk rådgivning vid något av våra kontor i Stockholm. Vi finns vid Kungens kurva mittemot IKEA och vid Valla Park mittemot Solvalla. Försäkringsjuristerna Stockholm AB är en juristbyrå inriktad mot affärsjuridik i allmänhet och försäkringsjuridik i synnerhet. Vi arbetar med alla former av avtal. Privata som kommersiella. Våra affärsjurister arbetar med det speciella rättsområdet försäkringsavtalsrätt med fokus på sak- och skadeförsäkring. Vi har daglig kontakt med försäkringsbolagen i frågor rörande allt från brand- och vattenskador till skador pga. stöld och inbrott, där både trovärdighetsfrågor och andra omständigheter komplicerar saken. Vi har lång erfarenhet av försäkringsutredningar och gången vid försäkringsfallsutredningar och vi vet på vilka grunder försäkringsbolagen i regel avslår ersättningsanspråk.

Har du juridiska problem eller av någon anledning riskerar att få det? Vi jobbar på uppdrag från dig som klient och är helt oberoende från exempelvis försäkringsbolag. 

 

När finns det skäl att kontakta en juristbyrå? 

Det finns anledning att kontakta våra jurister om:

 • Du behöver granska, upprätta eller tolka ett avtal eller ett dokument
  • Om du vill uppdatera ditt testamentet för att säkra dina bröstarvingarnas rätt
  • Du vill undvika oönskade avtalstolkningsproblem med en annars god affärspartner.
  • Du behöver säkra upp ekonomiska tillgångar i förhållande till andre och/eller tredje man som du ingått eller avser ingå avtal med.
 • Du råkat i tvist med en samarbets-/affärspartner i frågor rörande ert samarbete.
  • Om ett ingånget avtals tolkning och innebörd.
  • Vad som gäller vid uppsägning.
  • Och strategiska bolagsrättsliga frågor.
 • Du råkat i tvist med ditt försäkringsbolag
  • Du anser att försäkringsbolaget gjort fel på något sätt i sin handläggning eller i sitt beslut.
  • Försäkringsbolaget misstänker "faulplay" och hotar med att kontakta polisen.
  • Du misstänker att försäkringsbolaget inte kommer betala ut ersättning.
  • Försäkringsbolaget inte tror på din redogörelse om försäkringsfallet. 
  • Samt andra frågor rörande ditt försäkringsskydd.s

Vi bistår även i skattefrågor och M&A genom advokatfirman med lång erfarehet av överlåtelser

Vi bistår även i skattefrågor och M&A genom en av Stockholms största advokatbyråer vi har ett näre samarbeta med och som är specialister med hjärtat inom M&A och företagsöverlåtelser. Advokatfirman är specialister inom affärsjuridik och har även en avdelning som arbetar med arbetsrätt och en advokat som uteslutande arbetar med lokalhyresfrågor mellan företag i fråga om besittningsskydd, avhysning m.m. För att komma i kontakt med en jurist lämna gärna ett kort meddelande så återkommer en jurist eller advokat inom kort. 

Kontakta en av våra affärsjurister idag för rådgivning och konsultation i juridiska frågor. Klicka här för kontakt!

 

FAQ - vanliga frågor och svar

 

1. Betalar försäkringsbolaget mina juridiska kostnader?

Svar: Du kan få stora delar (75-80%) av dina juridiska kostnader täcka av rättsskyddet i försäkringen. Har du en hemförsäkring så har du också ofta ett rättsskyddsmoment i det fall du hamnar i tvist. Rättsskyddsersättningen ersättning efter självrisken skadan, i regel betalar du mellan 20-25% själv. Resten består utan rättsskyddet. Detsamma gäller i regel än fordonsförsäkringen och företagsförsäkringen. I företagsförsäkingen kan bolagen avtala bort vissa delar mot en billigare försäkringspremie så villkoren kan skifta något.

 

2. Betalar försäkringsbolaget direkt till juristen/juristfirman eller måste jag betala?

Svar: Du måste själv i första hand betala juristfirman du anlitat för uppraget. Först i andra hand kan du kräva rättsskyddsersättning från ditt försäkringsbolag. Får du ditt rättsskydd nersatt eller eller inte alls så är du själv betalningsansvarig för den arbetstid byrån nerlagt i ditt ärende. Vi ansvar inte för om Ni i det fall som blir aktuellt hos oss blir beviljade rättsskydd eller ej. Vi jobbar för Er. Inte under försäkringsbolaget.

 

3. Hur vet jag vad det kommer att kosta att driva en process?

Svar:  Det är ofta svårt att på förhand veta hur många timmar ett ärende kan behöva för att lösas på ett relevant sätt. Det kan därför vara en bra ide att överenskomma med juristen om att lägga upp ärende i olika  delmoment där juristen lägger upp arbetet i en etapp om ett par timmar för att sedan ta en ny diskussion om hur man vill gå vidare. I många ärenden räcker det med en skrivlelse från juristbyrån för att känna på motparten/försäkringsbolaget och möjligheterna till framgång om man går vidare.

 

4. Måste man betala tillbaka om man inte vinner?

Svar: Har du blivit beviljad rättsskydd så täcker rättsskyddet dina kostnader upp till det belopp som finns angivet i försäkringsbrevet. Det kan vara dina ombudskostnader, motpartens ombudskostnader samt andra kostnader i samband med ditt försäkringsfall ersatta. 

 

5. Gör det någon skillnad att anlita en jurist? Och kan man få några garantier?

Svar: Det finns inga garantier att vinna en process endast på den grunden av att du har anlitat ett juridiskt ombud. Ett juridiskt ombud med specialområdet försäkringsavtalsrätt kan däremot försäkringsavtalslagen och vet vad som gäller i förhållande till försäkringsbolaget och försäkringsvillkorens egentliga innebörd. En försäkringsjurist gör förhållandet mellan dig och försäkringsbolaget mer jämlikt och ökar dina chanser att få ersättning. Men det kan av givna skäl aldrig lämnas några garantier om det slutliga utfallet.

 

6. Bör man anlita en advokat eller kan man anlita en jurist?

Svar: I försäkringsärenden handlar det om speciell sakkunskap som ofta övergår kunskapen av allmänpraktiserande advokater och även affärsjurister. Försäkringsavtalsrätt är ett särskilt rättsområde som tillhör den speciella avtalsrätten och försäkringsavtalet har särdrag som skiljer det från övriga avtalsformer. Många delar som ingående av avtal med anbud och accept är lika det vanliga avtalet men konsekvenserna vid avtalsbrott skiler sig väsentligt åt vad gäller försäkringsavtalet. Det kan därför vara bra att anlita en jurist eller en advokat som arbetar mer eller mindre uteslutande med försäkringsfrågor. Har du brottsmålsfrågor bör du dock i de allra flesta fall välja en advokat som offentlg försvarare. En advokat och medlem av det Svenska Advokatsamdundet är vanligen offentliga försvarare i domstol.

 

7. Blir även jurister beviljade rättsskydd?

Svar: Ja, även jurister blir beviljade rättsskydd. Rättsskydd beviljas den som är sakkunnig inom sitt område. En jurist som jobbar med försäkringsavtalsrätt eller vanliga avtalsfrågor beviljas rättsskydd på samma sakliga skäl som en advokat. Har man inte advokattiteln kan man ibland komma att behöva prövning om ombuds lämplighet. Ett förfarande som Sveriges Försäkrings Nämnder företar.

 

8. När börjar rättsskydet gälla?

Svar: När ditt rättsskydd börjar ta över dina juridiska kostnader kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag och från fall till fall. I vissa fall kan du direkt ta ditt rättsskydd i anspråk när försäkringsbolaget nekat ersättning och du motsatt dig detta beslut och där få dina juridiska kostnader täckta, i andra fall måste tvist föreligga enligt villkoren i försäkringsavtalet. När tvist föreligger bestämmer i princip ditt försäkringsbolag och många försäkringsbolag tolkar begreppet olika av olika skäl. Det är inte ovanligt att samma försäkringsbolag som du tvistar mot även betalar dina rättsskyddskostnader.

 

9. Hur söker man rättsskydd?

Svar:  Rättsskydd söks i första hand hos det försäkringsbolag som innehar den rättsskyddsförsäkring man vill ta i anspråk. Vid prövning är det Svensk Försäkrings Nämnder som prövar juridiskt ombuds lämplighet vid tvister.

 

10. Vem söker rättsskyddet?

Svar: Du kan som regel få hjälp med din rättsskyddsansökan av ditt juridiska ombud.

 

jurist, skriva avtaljurist, juristbyråavtal, samarbetsavtal, franchiseavtal

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist