• head-1

  head-1

  Jurist, avtal, försäkringsjuristerna, juristbyrå Stockholm

 • head-2

  head-2

  Juristbyrå, avtal, jurist, Försäkringsjuristerna Stockholm

Juristbyrå i Stockholm - Vi löser Dina juridiska problem

juristbyråBoka ett besök för juridisk rådgivning vid något av våra kontor i Stockholm. Vi finns vid Kungens kurva mittemot IKEA och vid Valla Park mittemot Solvalla. Försäkringsjuristerna Stockholm AB är en juristbyrå inriktad mot affärsjuridik i allmänhet och försäkringsjuridik i synnerhet. Vi arbetar med alla former av avtal. Privata som kommersiella. Våra affärsjurister arbetar med det speciella rättsområdet försäkringsavtalsrätt med fokus på sak- och skadeförsäkring. Vi har daglig kontakt med försäkringsbolagen i frågor rörande allt från brand- och vattenskador till skador pga. stöld och inbrott, där både trovärdighetsfrågor och andra omständigheter komplicerar saken. Vi har lång erfarenhet av försäkringsutredningar och gången vid försäkringsfallsutredningar och vi vet på vilka grunder försäkringsbolagen i regel avslår ersättningsanspråk.

Har du juridiska problem eller av någon anledning riskerar att få det? Vi jobbar på uppdrag från dig som klient och är helt oberoende från exempelvis försäkringsbolag. 

 

När finns det skäl att kontakta en juristbyrå? 

Det finns anledning att kontakta våra jurister om:

 • Du behöver granska, upprätta eller tolka ett avtal eller ett dokument
  • Om du vill uppdatera ditt testamentet för att säkra dina bröstarvingarnas rätt
  • Du vill undvika oönskade avtalstolkningsproblem med en annars god affärspartner.
  • Du behöver säkra upp ekonomiska tillgångar i förhållande till andre och/eller tredje man som du ingått eller avser ingå avtal med.
 • Du råkat i tvist med en samarbets-/affärspartner i frågor rörande ert samarbete.
  • Om ett ingånget avtals tolkning och innebörd.
  • Vad som gäller vid uppsägning.
  • Och strategiska bolagsrättsliga frågor.
 • Du råkat i tvist med ditt försäkringsbolag
  • Du anser att försäkringsbolaget gjort fel på något sätt i sin handläggning eller i sitt beslut.
  • Försäkringsbolaget misstänker "faulplay" och hotar med att kontakta polisen.
  • Du misstänker att försäkringsbolaget inte kommer betala ut ersättning.
  • Försäkringsbolaget inte tror på din redogörelse om försäkringsfallet. 
  • Samt andra frågor rörande ditt försäkringsskydd.s

Vi bistår även i skattefrågor och M&A genom advokatfirman med lång erfarehet av överlåtelser

Vi bistår även i skattefrågor och M&A genom en av Stockholms största advokatbyråer vi har ett näre samarbeta med och som är specialister med hjärtat inom M&A och företagsöverlåtelser. Advokatfirman är specialister inom affärsjuridik och har även en avdelning som arbetar med arbetsrätt och en advokat som uteslutande arbetar med lokalhyresfrågor mellan företag i fråga om besittningsskydd, avhysning m.m. För att komma i kontakt med en jurist lämna gärna ett kort meddelande så återkommer en jurist eller advokat inom kort. 

Kontakta en av våra affärsjurister idag för rådgivning och konsultation i juridiska frågor. Klicka här för kontakt!

 

Försäkringsbloggen - Våra jurister bloggar om försäkringsjuridik

När man som försäkringsjurist, eller jurist med inriktning försäkringsrätt, efter ett tag både bakom skrivbordet och ute på fältet haft att göra med försäkringsbolagen så har man en god och ofta unik insikt i förhållandet försäkringsgivare (försäkringsbolaget) försäkringstagare. Båda parter har ofta ett modus operandi som till slut kan ses som olika mönster och mätas i vissa värden. Avkodat skulle det bli nollor och ettor bli ett nollsummespel med olika antaganden om varandras handlande och förhålningssätt ifråga om katacitet och principer i vissa situationer. Båda parter har i varje fall olika intressen i huvudsak. Det kan man väl enkelt konstatera.

Försäkringsbolagen - tveksamma utredningsmetoder

Försäkringsbolagen använder inte sällan mycket tveksamma utredningsmetoder och ristar inte sällan inte saker och ting i sten. Vilket inte sällan av oss försäkringsjurister omkulvälts med ganska enkla motbevismetoder som vi utvecklat i kontakten med försäkringsbolagen. Det är inte sällan försäkringsjurister ute på fältet använder allt från mätinstrument exv. värmekamror och andra tyngre verktyg för att pröva hållbarhet i exempelvis dörrar som försäkringsbolagen själva prövat med ett visst utfall. Vi som försäkringsjurister vill vara med från början och börja utreda där försäkringsbolagen utreder. Våra jurister har flera gånger omkullkastat föräkringsbolagens utredare och extrainhyrda sakkunniga när de utreder enligt sina sedvanliga och rutinmässiga utredningsmetoder. Man kan inte alltid säga det man ser och hör. Det skulle göra försäkringskolllektivet upprörda och - inte minst - den enskilde hederlige försäkrigstagaren som fastnar i nätet. Man måste vara medveten om att försäkringsbolagens största intresse rent affärsmässigt inte är att betala ut försäkringsersättning till höger och vänster. Helst inte alls. Då hade knappast verksamheten gått runt och man hade inte heller arbetar efter affärsmässiga principer. Försäkringsbolag är vinstdrinande aktörer som vilka andra privata bolag som helt men balansen mellan parterna i försäkringstavtalet - försäkringsgivaren och försäkringstagaren - måste kalibreras och detta görs med en duktig försäkringsjurist.

Jurist vs jurist | balansera förhållandet vid tvist mot försäkringsbolaget

När du hamnar eller riskerar att hamna i tvist med försäkringsbolaget över en fråga i avtalet bör du konsultera med en försäkringsjurist eller en advokat som är specialinriktad mot försäkringsavtalsjuridik. En jurist vid sin sida mot försäkringsbolagens jurister är alltid att rekomendera. Och försäkringsbolagen har som sagt inte som sitt mål att betala ut ersättning till varje försäkringstagare som begär ersättning. Man måste dessutom se om sin egendom, se till inte öka faran eller förbise det faktum att försäkringsavtalet har undantag och säkerhetsförsskrifter som - som de inte efterföljs - kommer att kännas ekonomiskt. En vanlig hemförsäkring eller en företagsförsäkring kan tyckas vara tämligen bred vid första anblicken av försäkringsvillkoren, men läser man undantagsvillkoren noga så kommer bekantskapen med dessa göra det reella försäkringsskyddet ganska smalt och dessutom i stort upp till dig som försäkringstagare att se till att följa villkoren i försäkringen. Många faller på det faktum att de vid sin redogörelse till försäkringsbolaget eller i polisanmälan angett ett händelseförlopp vid skadan som precis hamnar utanför försäkringsvillkoren. Inte sällan kan detta ske genom ett ganska enkelt misstag. Hamnar man utanför försäkringsvillkorens ram så nekas ersättning från försäkringsbolaget och du kan som konsument, men också företagare, hamna i en oönskad situation med både rättsliga och ekonomiska följder. 

jurist, skriva avtaljurist, juristbyråavtal, samarbetsavtal, franchiseavtal

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist